Valsts un pašvaldību pasūtītājiem

Konsultācijas publisko iepirkumU jautājumos

Mēs nodrošinām kvalificētu, pieredzējušu speciālistu konsultācijas un juridisku atbalstu gan kārtējos iepirkumos, gan unikālu un vērienīgu projektu realizācijā.

Valsts un pašvaldību pasūtītājiem sniedzam juridisko palīdzību, samazinot iespējamos riskus iepirkuma procedūru laikā. Nodrošinām tādas iepirkuma dokumentācijas izstrādi, kas aizsargā pasūtītāja intereses iepirkuma procedūras norises un līguma izpildes laikā, kā arī sekmē pragmatisku un prognozējamu tiesisko attiecību veidošanu ar piegādātājiem.

Mūsu piedāvātie pakalpojumi ietver:
  • konsultācijas par Publisko iepirkumu likuma piemērošanu un iepirkuma procedūru norisi;
  • konsultācijas par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma piemērošanu un iepirkuma procedūru norisi;
  • konsultācijas par stratēģiju, iepirkumu plānošanu (piemērotāko iepirkuma procedūru izvēle) un strukturēšanu;
  • konsultācijas iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā:

–    iepirkuma procedūras dokumentu (konkursa nolikumi, sarunu procedūru noteikumi, “mazo” iepirkumu nolikumi), t.sk. svarīgu kvalifikācijas prasību un efektīvu vērtēšanas kritēriju izstrāde;
–    iepirkuma līgumi ar izvēlētajiem pretendentiem;

  • juridiskais atbalsts pasūtītājam piedāvājumu vērtēšanas laikā;
  • konsultācijas par nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaudi;
  • strīdu risināšana iepirkumu apstrīdēšanas gadījumos pirms iesnieguma izskatīšanas Iepirkumu uzraudzības birojā;
  • pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā.