ES PROJEKTU VADĪBA

Mēs nodrošinām kvalificētu, pieredzējušu speciālistu konsultācijas un atbalstu investīciju, attīstības projektu realizācijā – sniedzam palīdzību Eiropas Savienības finansējuma un valsts atbalsta saņēmējiem, nodrošinot konsultācijas atbalsta saņēmējam ES fondu finansētu projektu sagatavošanā un īstenošanā. Mūsu piedāvātie pakalpojumi ietver:

ES FONDU Projektu izstrāde un vadĪba:
 • projekta pieteikuma sagatavošana projekta iesniegšanai;
 • konsultāciju sniegšana par iesniedzamo projekta dokumentāciju, kā arī tās izskatīšana un atzinuma sniegšana par tās atbilstību;
 • projekta dokumentācijas sistematizācija;
 • organizatoriskā atbalsta nodrošināšana projekta iesniegšanas procesā.
ES FONDU Projektu apstiprināšanas fāzē:
 • konsultāciju sniegšana par iesniedzamajiem dokumentiem, to saturu un sistematizācijas kārtību pirms projekta apstiprināšanas;
 • konsultāciju sniegšana pie līguma parakstīšanas par ES fondu finansējuma saņemšanu.
ES FONDU Projektu īstenošana:
 • ES finansēto projektu vadība, atskaišu, progresa pārskatu un maksājuma pieprasījumu sagatavošana, kā arī korespondences nodrošināšana ar piešķirtā finansējuma administrējošo institūciju (LIAA, CFLA, VIAA, LAD u.c.);
 • izvērtējums par ES fondu projektu ietvaros paredzēto būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu atbilstību finansējuma piešķiršanas nosacījumiem un noslēgtajam līgumam;
 • priekšlikumu sagatavošana būvdarbu iepirkumu pilnveidošanai gadījumiem, kad pretendentu piedāvātās līgumcenas varētu ievērojami pārsniegt iepirkumam pieejamā finansējuma apjomu;
 • līgumā paredzēto fizisko rādītāju un veikto būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu apjoma (saskaņā ar noslēgto būvniecības, piegāžu un pakalpojuma līgumu nosacījumiem) atbilstības kontrole, nodrošinot maksājumu pieprasījumu sagatavošanu saskaņā ar reāli izpildītiem apjomiem, būvuzrauga apstiprinātiem aktiem par paveiktiem darbiem un citiem būvniecības izpilddokumentiem;
 • veikto būvdarbu, piegāžu un sniegto pakalpojumu atbilstības noslēgtā līguma tehniskajai specifikācijai un tehniskā projekta kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem izvērtējums un kontrole;
 • atzinumu sniegšana par būvdarbu izpilddokumentācijas atbilstību Būvniecības likumam un būvnormatīviem;
 • konsultāciju sniegšana atbalsta saņēmējam par īstenojamo/īstenoto ES fonda projektu būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu atbilstību EK lēmumam, noslēgtajiem līgumiem, Būvniecības likumam un citiem normatīvajiem aktiem;
 • ieteikumu sniegšana konstatēto neatbilstību novēršanai.