PAR MUMS

Eiropas Projektu vadības asociācija

Biedrības “Eiropas Projektu vadības asociācija” mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības struktūrfondu projektu vadību, veicinot komercdarbības attīstību Latvijā. Biedrība apvieno dažādu nozaru speciālistus, kuru ikdienas darbs ir cieši saistīts ar ES finansēto projektu ieviešanu un komercdarbības vides uzlabošanu.

1. KomersantieM

Mēs palīdzam komersantiem, kas izstrādā investīciju projektus, piedalās publiskajos iepirkumos vai ievieš valsts un privātās partnerības projektus.

2. Valsts un pašvaldību pasūtītājiem

Mēs konsultējam valsts iestādes un pašvaldības, kas īsteno investīciju projektus, sniedzot palīdzību publisko iepirkumu organizēšanā, projektu vadībā, kā arī valsts un privātās partnerības projektu realizācijā.

3. ES struktūrfondu finansējuma un valsts atbalsta saņēmējiem

Mēs sadarbojamies ar komersantiem un nevalstiskām organizācijām, lai, ar kopīgām iniciatīvām vēršoties pie politikas veidotājiem vai iestāžu vadītājiem, sekmētu struktūrfondu efektīvu ieviešanu un komercdarbības vides uzlabošanos Latvijā.

Lai informētu par aktualitātēm Latvijas likumdošanā jautājumos, kas skar mūsu darbības pamatvirzienus, mēs organizējam informatīvos seminārus. Šo semināru vadību mēs uzticam nozaru speciālistiem – profesionāliem konsultantiem, kā arī valsts iestāžu darbiniekiem, kas izstrādā attiecīgos normatīvos aktus vai ir atbildīgi par to ieviešanu.